Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2014   Va intervenir en l'acte commemoratiu del "Cinquantenari del primer volum de la Geografia de Catalunya" [11 de desembre, resum].
2011   Va participar en la presentació del llibre El món rural a Catalunya del qual és autor [5 de maig, ressenya de l'acte].
2010   La Societat li va reeditar el treball: El món rural a Catalunya (Barcelona: Curial, 1973) [ressenya]
    "La diversitat de l’augment poblacional en quatre comarques de l’àrea metropolitana barcelonina", publicat a Treballs de la SCdG, 69. Efectuat amb Miquel Vives
2009   "Proposta per a l’organització regional de Catalunya. Informe presentat a la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya (abril 1989)", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68. Efectuat amb Lluís Casassas.
    "Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
    N'hi ha més...
 
  Joan Vilà i Valentí
 
  Soci Honorari  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  Delegat de l'IEC a la Junta (2002/2017)  ·  Conseller editorial de Treballs SCG
 
  Citat a les semblances de: Joan Grases · Joan Rebagliato · Pierre Deffontaines · Antoni Borràs · Lluís Casassas · Lluís Solé · Luis M. Albentosa · Salvador Llobet · Bartomeu Barceló  
 
 
                                           
 
Li hem ressenyat:  
÷  Formentera. Estudi de Geografia humana. Formentera: Ajuntament de Formentera, 1985.  
÷  La Péninsule Ibérique. París: Presses Universitaires de France, 1968.  
÷  "El poblament modern", "La ramaderia" i "L’activitat marinera catalana", seccions de la Geografia de Catalunya I (Barcelona: Aedos, 1958), dirigida per Ll. Solé i Sabarís. Ressenya d'Enric Lluch (1964).  
÷  "Murcia", secció del llibre Geografía regional de España (Esplugues de Llobregat: Ariel, 1968), codirigit per Manuel de Terán i Lluís Solé.  
÷  "La población", secció del llibre Geografía general de España (Esplugues de Llobregat: Ariel, 1978), codirigit per Manuel de Terán i Lluís Solé.  
÷  "Geografia". Secció del llibre Les idees i els dies (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002) a cura de Pere Lluís Font.  
÷  El sentit històric de la comarca a Catalunya. Barcelona: Departament de Governació, Generalitat de Catalunya, 1992.  
÷  El món rural a Catalunya. Barcelona: Curial, 1973.  
÷  "Un decenni de geografia a Catalunya (1945-1954)" Aportacions en homenatge al geògraf Salvador Llobet. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979.  
÷  Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2006.  
÷  La seva paricipació en l'Atles de la diversitat (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2004), dirigit per Carles Carreras.  
÷  Introducción al estudio teórico de la geografía. Esplugues de Llobregat i Barcelona: Ariel, 1983.  
÷  "La importància d’una decisió del nostre homenatjat", secció del llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010).  
÷  El conocimiento geográfico de España. Madrid: Síntesis, 1989.  
 
 
    Més aportacions:
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Formà part de la mesa i va intervenir en la sessió de clausura [30 de maig, ressenya]; va formar part del Consell Científic.
    Dissertà sobre el tema: "La personalitat humana i científica de Lluís Solé Sabarís" en l'acte d'homenatge a Lluís Solé i Sabarís en ocasió del centenari del seu naixement [25 de setembre, ressenya].
    Va participar en la presentació del llibre Una mirada catalana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels segles XIX i XX (1859-1936) d'autors diversos. [15 d'octubre, resum].
    Va glossar la dimensió científica de Marc-Aureli Vila i Comaposada en l'acte d'homenatge celebrat en ocasió del centenari del seu naixement [2 de desembre, ressenya].
2007   Va participar en la presentació del llibre Enric Lluch i Martín : l'obra escrita [28 de maig]
    Va participar en la presentació del llibre Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica del qual és autor [6 de juny, notícia]
2002   "L'obra geogràfica de Marc-Aureli Vila a Veneçuela", publicat a Treballs de la SCdG, 53-54.
2000   "El mosaic regional de la Unió Europea", publicat a Treballs de la SCdG, 50.
1998   Dissertà sobre el tema: "La reconstrucció dels estudis geogràfics a Catalunya després de la Guerra Civil." [10 de juny].
    Dissertà sobre el tema: "Presentació del llibre 'Aportació a la terminologia geogràfica catalana' de Marc-Aureli Vila." [13 d'octubre].
1997   "Presentació: un projecte sobre l'evolució de la geografia a Catalunya a la primera meitat del segle XX", publicat a Treballs de la SCdG, 45.
1993   Sessió de l'Institut d'Estudis Catalans en memòria de Lluís Casassas, organitzada per l'IEC. Va dissertar sobre el tema: "La personalitat humana i científica de Lluís Casassas." [11 de juny].
1992   Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Va dissertar sobre el tema: "Lluís Casassas, universitari." [ 4 de novembre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 33-34.
    "Lluís Casassas, universitari", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
    "Lluís Casassas i Simó (1922-1992)", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Presidí la sessió primera de Ponències: "Pensament Geogràfic"
    Primer Congrés Català de Geografia. Membre del Consell Científic Assessor.
    Primer Congrés Català de Geografia : Conferències. Dissertà sobre el tema: "El pensament geogràfic a Catalunya" [Manresa, 12 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
    "Evolució històrica de la transhumància a Catalunya" (1949), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
    "Manresa, cruïlla de camins" (1955), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
    "Salvador Llobet: L'inici de la recerca geogràfica des de la Universitat de Barcelona", publicat a Treballs de la SCdG, 27.
    "El meu Salvador Llobet", publicat a Treballs de la SCdG, 30.
1989   Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "Evolució de les grans unitats territorials de Catalunya." [20 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    "L'evolució històrica de les divisions grans a Catalunya.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
1985   Curs del Cinquantè Aniversari de la Societat Catalana de Geografia. Va dissertar sobre el tema: "Cinquanta anys de geografia a Catalunya." [ 7 de juny].
    Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís. Va dissertar sobre el tema: "Lluís Solé, un difícil magisteri." [ 5 de novembre].
    "El mestratge de la conversa", publicat a Treballs de la SCdG, 4.
1981   Curs del Centenari de Pau Vila. Va dissertar sobre el tema: "La Geografia a Catalunya abans de Pau Vila (de finals del segle passat a principis de l'actual)." [23 de gener].
    Curs del Centenari de Pau Vila. Va dissertar sobre el tema: "Projecció de Pau Vila més enllà de les nostres fronteres." [26 de juny].
    Sortida d'estudi a Sabadell [26 de juny]. Va intervenir sobre el tema: "Projecció de Pau Vila més enllà de les fronteres.
1979   Dissertà sobre el tema: "Homenatge pòstum a Pierre Deffontaines." [26 de gener].
1977   Dissertà sobre el tema: "El paper de Pierre Deffontaines en la geografia catalana vist per un universitari. Homenatge al Professor Pierre Deffontaines." [30 de novembre].
1976   Va dirigir el seminari sobre el Pensament geogràfic a Catalunya: geògrafs catalans dels segles XIX i XX (II).
1975   Dissertà sobre el tema: "Estudis biogràfics i bibliografies de geògrafs catalans a partir de la segona meitat del segle dinou." [ 5 de desembre].
    "Dos moments de l'evolució agrícola del Pla de Bages". Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.
    Va dirigir el seminari sobre el Pensament geogràfic a Catalunya: geògrafs catalans dels segles XIX i XX (I).
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "Agricultura i activitats econòmiques primàries. Aspectes històrics, modes de cultiu i plans de millora agríco1a i ramadera, explotació forestal i pesca." [ 1 de març].
1973   Dissertà sobre el tema: "Atlas regionals i atlas urbans." [ 4 de maig].
1972   Dissertà sobre el tema: "Organització del territori de l'illa d'Eivissa." [ 2 de juny].
1966   Dissertà sobre el tema: "Present i futur de la ciència geogràfica a Catalunya." [ 3 de novembre].
1955   Dissertà sobre el tema: "Les Landes de Gascunya." [22 de febrer].
1951   Dissertà sobre el tema: "Geografia urbana de la ciutat de Manresa." [23 de gener].
1949   Dissertà sobre el tema: "Els trets geogràfics de l'agricultura mediterrània." [ 8 de març].
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Lostanlen (2015): Pierre Deffontaines. Journal de guerre, 1939-1944  
  ÷  Aldomà; Pujadas (1987): El Solsonès  
  ÷  Vidal de La Blache (2012): Geografia general i regional.  
  ÷  Bolòs (1992): Manual de ciencia del paisaje  
  ÷  La cartografia al servei de les autonomies  
  ÷  Carreras (1983): La ciudad, enseñanzas del fenómeno urbano  
  ÷  Gómez; Muñoz; Ortega (1982): El pensamiento geográfico  
  ÷  Vilagrasa (1990): Creixement urbà i agents de la producció de l’espai: el cas de la ciutat de Lleida 1940-1980  
  ÷  Blasi (1954): Les terres catalanes  
  ÷  Pintó; Panareda (1995): Vegetació de Sant Llorenç del Munt 1:25.000  
  ÷  Galera (2008): Recull d'articles  
  ÷  Bolòs (1977): La Comarca de Olot  
  ÷  Carreras (1980): Geografia humana  
  ÷  Casassas (1977): Barcelona i l'espai català  
  ÷  Solé (1958): Geografia de Catalunya I  
  ÷  Vila (1998): Aportació a la terminologia geogràfica catalana  
  ÷  Tort; Tobaruela (1999): L’home i el territori: vint converses geogràfiques  
  ÷  Gonzàlez (1997): Els tramvies de Barcelona  
  ÷  Panareda; Busqué; Rabella (1994): Diccionari de cartografia  
  ÷  Garcia; Nogué; Albet (1992): La práctica de la geografía en España (1940-1990)  
  ÷  Iglésies (1949, 2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya  
  ÷  Bertran; Paredes; Sánchez (1994): La percepció de la ciutat. Una experiència didàctica a l’Hospitalet de Llobretat  
  ÷  Casassas; Mendizàbal (1991): L’Alt Penedès  
  ÷  Oliveras; Giménez; Jardí (1992): El Bages  
  ÷  Nogué (1991, 1998): Els nacionalismes i el territori  
  ÷  Mateu (1992): Agricultura i ramaderia al Pla d’Urgell  
  ÷  Solé (2004): El Pirineu. El medi i l’home  
  ÷  Geografia General dels Països Catalans VII. Concepte i evolució (1996)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  El paisatge en la Geografia de l'AEDOS  
  Lluís Solé Sabarís, la geografia i la investigació  
  Françoise Breton i Anna Cabré guardonades  
  La Geografia de Catalunya AEDOS fa cinquanta anys II  
  Assemblea general 2014 : paraules del president  
  Camins, mobilitat i patrimoni  
  Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea de nou  
  Homenatge a Joan Vilà-Valentí a Vila-seca de Solcina  
  Javier Martín Vide : acadèmic de la RACAB  
  M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica  
  Camins ramaders i transhumància a Catalunya : informe  
  Per a una política de gestió del paisatge  
  De l'acte de recordança de Jaume Vicens Vives a la UB  
  La geopolítica i la cartografia de Jaume Vicens Vives  
  Geografía del Medio Ambiente : de la presentació  
  Assemblea General Ordinària 2009 : temes de portada  
  Lluís Solé i els estudis de geografia a Espanya  
  Més flaixos de Pau Vila  
  Albert Quintana : el seu temps i la seva obra  
  La mirada d'un geògraf, la de Gonçal de Reparaz  
  Lluís Solé i Sabarís en el record  
  IIcCG : De l'acte inaugural  
  La transformació econòmica d’Andorra durant el segle XX  
  El paisatge rural del Bages  
  Ma. Dolors Garcia Ramon : de la recepció a l'IEC  
  Una evocació de Pau Vila  
  Testimonis del segle XX : lliçons per al segle XXI  
  Un altre llibre de geografia, una altra presentació  
  Catalunya : origen, ciutadania i identitat  
  De la presentació de la Llei d’Informació Geogràfica i l’ICC  
  Recerca i país: l'aportació de la geografia  
  Martí Boada, Premi Medi Ambient IEC  
  Les humanitats i les ciències socials a escena  
  De la taula rodona : la geografia professional a Catalunya  
  Atorgada la Creu de Sant Jordi a Pilar Benejam  
  Los Pirineos de Lluís Solé novament en dança  
  Antoni F. Tulla : Premi Medi Ambient IEC  
  Els geògrafs en la historiografia catalana  
  Geografia i toponímia a les Illes Balears  
  Perspectives del segle XXI : recerca i país  
  REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1  
  Sessió en memòria de Marc-Aureli Vila i Comaposada  
  Premis IEC 2001  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
21 de juny de 2017
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat