Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
 
Treballs de la SCG
[vol. XXIII], núm. 65
editat amb la col·laboració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
 
Pòrtic per F. Nadal, IX:XII .
 
"Cap al Segon Congrés Català de Geografia", XIV:XVI ; el Comitè Organitzador, XVII ; el Comitè Científic, XVIII ; patrocinadors, XIX ; col·laboradors, XIX ; moderadors de sessions, XX ; el programa general, XXI:XXV .
Conferència inaugural
NADAL, F.: "La geografia i la cartografia a Catalunya: unes relacions indestriables", XXVII:XXXIII .
 
Ponències
ROSSELLÓ, VM.: "Cartografia, paisatge i territori", XXXV:IL .
RABELLA, JMa.: "Cartografia, cultura i societat", LI:LXV .
URTEAGA, JL.: "Los estudios sobre la cartografia catastral en España (1988-2008)", LXVII:CI .
PONS, X.: "Cartografia i innovació". En suport digital: arxiu 10.
Conferència de clausura
MONMONIER, MS.: "La cartografia persuasiva a l'era d'internet" (trad. cat.), CV:CXIX . Versió original en suport digital: arxiu 11.
 
Visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer: conferència
COMAS, M.: "Víctor Balaguer, el personatge i la biblioteca", CXXI:CXX .
 
Índex d'autors, CXXXVII ; relació de participants al Segon Congrés Català de Geografia, CXLI:CXL .
 


TREBALLS
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA65

2008

 Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia
 
 
Repertori  · Índex temàtic  · Normes · Crèdits · Sumari de Treballs   88 · · · 67-68 · 66 · 65 · 64 · 63 · · · Altres publicacions

 
Aquest número especial de Treballs de la SCG dedicat al Segon Congrés Català de Geografia porta un disc òptic (CD) adjunt amb onze arxius en format PDF els continguts i dimensions dels quals són els següents:
 
Arxiu 1 / presentació [25 KB].
 
Arxius 2 a 5 / sumaris [44, 32, 45, 32 KB].
 
 
Arxiu 6 / Cartografia, paisatge i territori: comunicacions [12.528 KB].

BADIA, A.; CRISTÒBAL, J.; CUNILL, R.; PÈLACHS i MAÑOSA, A.; SERRA, A.: "L’estudi del canvi d’usos del sòl a partir de la georeferenciació de tres fonts d’informació gràfiques dels anys cinquanta: Un exemple als Pirineus de Lleida", 3:14 .
BARRACHINA, M.; COLL, F.; CUNILL, R.; MOLINA, D.; SORIANO, JM.: "Dels raiers al ràfting i dels pastors als senderistes: anàlisi de la percepció visual i les cobertes del sòl al Parc Natural de l’Alt Pirineu", 15:26 .
BOLÒS, M. de; SERRANO, D.: "El mapa de paisatge, un mapa temàtic complex", 27:37 .
BORRÀS, Ò.: "La cartografia com a eina de gestió del paisatge en la Denominació d’Origen Qualificada Priorat", 38:43 .
ESTANY, G.; BADIA, A.; BOADA, M.; OTERO, I.: "Integració de fonts d’informació en l’anàlisi socioecològica dels canvis en el paisatge a Matadepera (Vallès Occidental) entre 1931 i 2007", 44:54 .
MOLLEVÍ, G.: "La cartografia como instrumento para investigar la evolución del paisaje vitícola catalán", 55:66 .
PARCERISAS, L.: "Las transformaciones del paisaje de Vilassar de Mar desde 1850 hasta la actualidad", 67:79 .
PAVON, D.; RIBAS, A.: "Els sistemes d’informació geogràfica al servei de la protecció del patrimoni arquitectònic cultural enfront de les inundacions. Un exemple d’aplicació al cas del Pla d’Espais Fluvials de la Muga", 80:91 .
PUJADAS, I.; PRATS, P.: "Dinàmiques migratòries i expansió residencial a Catalunya (1992-2005)", 92:105 .
RIBERA, L.: "Cartografia, exposició i vulnerabilitat a les inundacions del comerç de la ciutat de Girona", 106:117 .
ROMAGOSA, F.: "Anàlisi del procés històric de dessecació dels estanys empordanesos a través de la cartografia", 118:131 .
SALADIÉ, S.; PINTÓ, J.: "Identificació i cartografia dels valors paisatgístics del Camp de Tarragona", 132:142 .
SANCHO, A.: "L’anàlisi dels canvis recents en el paisatge a través de la cartografia: l’exemple de la Terreta (Ribagorça)", 143:154 .
SERRA, JMa.; PÈLACHS, A.; NINYEROLA, M.; LLORENS, J.; CRISTÒBAL, J.; VERA, A.: "El GTP com a mètode per al disseny d’unitats de paisatge", 155:167 .
 
 
Arxiu 7 / Cartografia, cultura i societat: comunicacions [15.436 KB].

ALDOMÀ, I.: "A la recerca del mapa semàntic ideal. Àrees, nodes, xarxes i dinàmiques del desenvolupament a Catalunya", 170:176 .
BORRÀS, Ò.: "La cartografia i les dades cadastrals com a font de delimitació territorial", 177:182 .
CARRERAS, C.; MARTÍNEZ, S.; MORENO, S.: "La cartografia temàtica a petita escala. Les lliçons de l’Atles de la Diversitat", 183:193 .
CATALÀ, R.: "El mapa en l’obra de Jules Verne", 194:201 .
CHIFRÉ, E.-J.: "Geografia, cartografia i cinema", 202:207 .
CUXART, M.; BERTRAN, E.; LUNA, A.: "Cartografiant la passió per la pròpia terra. La història el mapa de Catalunya en relleu (amb corbes de nivell) de Benet, Cabeza i Pessarodona (1949-2007)", 208:217 .
FABRELLAS, E.; MARTÍ, C.; UCCELLA, FR.: "Literatura georeferenciada. Redescobrint la subjectivitat del territori", 218:227 .
GUIRADO, C.; MENDIZÀBAL, E.; NADAL, J.; PÈLACHS, A.; SOLÉ, A.; SORIANO, JM.; TULLA, AF.: "La resolució espacial com a condicionant del resultat cartogràfic: un estudi sobre el despoblament pirinenc", 227:237 .
IMBERT-BOUCHARD, D.: "Cartografia per al turisme", 238:247 .
LICONA, E.: "El dibujo como dato geográfico y etnográfico", 248:256 .
LLADÓ, B.: "L’art de transformar la vida en un espectacle", 257:268 .
LLEONART, A.: "Conèixer l’entorn a través de la toponímia", 269:280 .
PARELLA, M.: "Perspectiva actual de la toponímia cartogràfica", 281:288 .
PAÜL, D.: "La distribució territorial de les notícies com a element d’avaluació de les repercussions dels esdeveniments culturals", 289:299 .
PLANAS, M.: "Cartografia i desenvolupament rural. Els mapes com a mitjà per a l’anàlisi de les àrees rurals", 300:311 .
FRAGO, L.: "Un mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya", 312:318 .
TRÈMOLS, M.: "Els mapes a la premsa: deu anys després", 319:327 .
VALDUNCIEL, J.; FELIU, J.; MARTÍ, C.; ROCA, A.: "Els atles comarcals de Catalunya: Un producte innovador per a uns continguts tradicionals", 328:334 .
 
Arxiu 8 / Història de la cartografia: comunicacions [6.799 KB].

BAIG, M.: "La representació del medi natural i humà de l’Empordà en un mapa militar del segle XVIII", 337:348 .
CAPDEVILA, J.: "Mapes i fronteres. El Plano en que se manifiesta la línea de división de los Reynos de España y Francia por la parte del Ampurdan y Coll del Pertús de 1764", 349:360 .
CASALS, V.: "Los primeros trabajos cartográficos de la Comisión del Mapa Forestal de España (1867-1887). El caso de los mapas de las provincias de Barcelona y Huesca", 361:371 .
FELIP, RA.: "Excursió a les províncies de Guadalajara i Teruel. Un mapa quasi fundacional de l’Associació d’Excursions Catalana. Centre Excursionista de Catalunya", 372:382 .
FONT, N.: "La cartografia parcel·lària del vuit-cents com a font d’anàlisi per conèixer el paisatge històric: Sant Martí de Provençals (1853-1871)", 383:392 .
GOMEZ, A.; MILHEIRO, B.; SERRANO, D.: "Aguas, nieves e hielos en los paisajes de Sierra Nevada. El interés de la información gráfica de los libros de época", 393:405 .
GRAS, MM.: "La cartografia en els ordes religiosos a l’època moderna. L’atles de les províncies del Carmel Descalç", 406:416 .
HERNANDO, A.: "Reducir la complejidad territorial a la claridad del mapa: Agustí Canelles y su propuesta de reconocimiento de Cataluña (1816)", 417:428 .
MONTANER, C.: "Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939)", 429:438 .
MURO, JI.: "Cartografia parcelaria y estadística territorial en la provincia de Tarragona (1846-1892)", 439:451 .
NADAL, F.; BURGUEÑO, J.: "Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX", 452:464 .
PIQUERAS, J.; FANSA, G.: "La península Ibérica en el gran Atlas de al-Idrisi", 465:477 .
VICENTE, T.: "Elisée Reclus y su aportación a la cartografía", 478:494 .
VIDAL, T.: "Sobre la dubtosa utilitat de la cartografia antiga", 495:506 .
VILLANOVA, JL.: "La cartografía elaborada por los interventores al finalizar la guerra del Rif: una herramienta al servicio del control político y militar en el Protectorado español de Marruecos", 507:519 .
 
 
 
Arxiu 10 / Ponència, "Cartografia i innovació" per Xavier PONS [7.621 KB] .
 
Arxiu 11 / Conferència de clausura, "Persuasive Cartography in the Era of the Internet" per Mark S. MONMONIER [9.187 KB] .
 
 
Arxiu 9 / Cartografia i innovació: comunicacions [21.544 KB].

CALLAU, S.; ISLA, E.; PAÜL, V.: "El SIGAT, un sistema d’informació geogràfica per al Parc Agrari del Baix Llobregat", 522:536 .
CARNEROS, A.: "Estudi de la inundabilitat al municipi de Castelldefels", 537:547 .
CUADRADO, S.: "Anàlisi dels assentaments als anys cinquanta i als anys noranta del segle XX a la plana de l’Alt Empordà, mitjançant la cartografia i els SIG", 548:559 .
ESTEVE, A.; FRANCH, X.; RECAÑO, J.: "La relació entre població i poblament: una proposta de cartografia bivariable i anàlisi espacial. Espanya, 1986-2006", 560:568 .
LÓPEZ-BUSTINS, JA.; SALVÀ, M.; CERNOCKY, T.: "Càlcul i cartografia de la irregularitat pluviomètrica temporal a Catalunya mitjançant tècniques SIG", 569:579 .
MARTÍN, J.; GIMÉNEZ, R.: "Interpretació del territori a diferents escales mitjançant els mapes d’intensitat mitjana de trànsit viari: Europa, península Ibèrica, Catalunya i Barcelona", 580:594 .
MASSÓ, J.; TORRES, M.: "Noves dades territorials: La delimitació municipal de Catalunya", 595:605 .
NOBAJAS, A.: "Mapes dinàmics on-line: Bases dinàmiques relacionals, PERL i SVG", 606:615 .
OUTEIRO, L.; BARBÉ, B.; ASPERÓ, F.; ÚBEDA, X.: "Modelització geoestadística del balanç hídric a Catalunya", 616:625 .
PAUL, R.: "Proceso de geocodificación urbana: ejemplos de su aplicación en la ciudad de Barcelona", 626:640 .
PLA, J.; CAPDEVILA, J.: "Nuevas perspectivas en el uso de la información geográfica: Las infraestructuras de datos espaciales", 641:653 .
RÍO , E. del; MARTÍ, J.; VALENTÍN, A.: "La evolución de la red ferroviaria en el Reino Unido (1825-2000)", 654:663 .
RODELLAS, E.: "On és la cartografia col·laborativa?", 664:671 .
RUIZ, E.: "L’impacte de les tecnologies de la informació geogràfica en la cartografia i la geografia: reflexions sobre 20 anys de SIG", 672:679 .
SEGURA, F.: "Sistemes d’informació geogràfica i GPS com a noves eines per a l’estudi de les inundacions: El cas del riu Girona", 680:691 .
SERRA, P.; MORÉ, G.; PONS, X.: "Combinació de dades ràster-vector mitjançant l’enriquiment d’una base SIGPAC amb teledetecció", 692:701 .
SOTO-BAYÓ, SA.; PINTÓ, J.: "La consideración de la heterogeneidad del mosaico paisajístico en la cartografía de unidades de paisaje. Aplicación al caso de la isla central de Puerto Rico", 702:713 .
TARDÀ, AM.; PALÀ, V.; ARBIOL, R.: "Com descriure les ortofotos digitals? El procés de normalització de les metadades per a les ortofotos a l’ICC", 714:726 .
VILCHES, LM.; RAMOS, JA.; CORCHO, O.; CAPDEVILA, J.: "Hacia una armonización semántica de la información geográfica", 727:736 .
ZABALA, A.; PONS, X.: "La compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: nous resultats", 737:750 .
ZAÑARTU, C.: "Sistema d’informació territorial de la província de Barcelona", 751:759 .
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
18 de novembre de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat