Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

Benvolgudes i benvolguts,

La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC (SFCS), a la qual pertany la Societat Catalana de Geografia (SCG), ha aprovat endegar un programa de recerca perquè hi participin totes les societats filials, i la SCG ha decidit fer-ne partícips tots els socis i sòcies que hi estiguin interessats.

L’objectiu del programa de recerca és presentar una anàlisi-proposta de la situació socioeconòmica i del procés de canvi del nostre país i la nostra societat.

La proposta de recerca ha de servir per a determinar camps i qüestions emergents que es puguin desenvolupar en els propers vint anys, cosa que implica que hi ha d’haver una visió prospectiva del territori i la societat.

Segons el president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, el doctor Josep Gonzàlez-Agàpito: «Sobre la base de l’experimentació, l’anàlisi i l’evidència, volem destriar què caldrà mantenir i com, i què s’haurà de redissenyar o edificar de nou. Volem establir els fets, els indicadors i els senyals, encara que siguin febles, per a refer la societat catalana de la crisi amb nous mecanismes socials, econòmics i polítics. És la contribució de la comunitat d’experts i d’investigadors en ciències socials que conforma la Secció al debat democràtic de construir sobre unes noves bases una societat que ja comença a albirar-se».

La proposta de la SCG s’ha de centrar en temes d’anàlisi geogràfica en sentit ampli, i ha d’abraçar els territoris de parla catalana o algun dels que en formen part. La proposta es pot fonamentar tant en una metodologia quantitativa com en una de qualitativa, i es pot basar en dades i anàlisis de la realitat social, amb la utilització opcional d’indicadors.

La proposta inicial ha d’incloure els objectius de la investigació, la justificació de l’interès que té, la metodologia i una periodització del treball, així com les persones associades que formaran l’equip de treball.

La dotació econòmica de la proposta seleccionada és de 1.000 euros, que es concediran un cop hagin estat lliurades les conclusions. Les aportacions al programa es publicaran en l’exercici del 2016.

 

 

El període de durada del treball es podrà prorrogar dos anys, sempre que hagi estat degudament justificat i hi hagi el pressupost corresponent aprovat per la SFCS.

Atès que només hi pot haver una proposta per filial i les propostes inicials s’han de lliurar abans del dia 22 de juny, la Societat Catalana de Geografia haurà de fer una selecció prèvia entre les propostes que els grups de persones associades i interessades hagin presentat. Per tant, la Junta de Govern de la SCG seleccionarà una única proposta entre les propostes que s’hagin rebut, abans del dia 10 de juny. Els membres de la Junta de Govern no podran participar en aquest programa de recerca.

Per a fer la selecció es valorarà que sigui un treball de grup, d’un mínim de tres persones associades, el caràcter innovador i original de la proposta i el fet que sigui un tema emergent i de possibles i amplis debats en els propers vint anys.

Les propostes inicials, que han de tenir una extensió d’unes tres pàgines, s’hauran de lliurar a la secretaria de la SCG, a la senyora Blanca Betriu, a l’adreça següent: carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16, 08001, de Barcelona; o bé es poden enviar per correu electrònic a l’adreça: bbetriu@iec.cat, abans del 10 de juny.

Les conclusions del treball seleccionat per la Junta de Govern hauran de tenir una extensió entre deu i quinze pàgines, i s’hauran de presentar abans del 25 d’octubre de 2015 a la secretaria de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a la senyora Elvira Juncosa, a l’adreça següent: carrer del Carme, 47, 08001, de Barcelona; o bé es podran enviar per correu electrònic a l’adreça: sfcs@iec.cat. També caldrà enviar-ne una còpia a la secretaria de la SCG, a l’adreça abans esmentada. Les conclusions seran lliurades a la Secretaria Científica de l’IEC.

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure al president de la SCG: josep.oliveras@urv.cat.

 

 

Normes de presentació d’originals:

 1. Els originals s’han de presentar en suport electrònic (preferiblement en format MS Word per a PC o MAC).
 2. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman de cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’espai i mig.
 3. La proposta inicial ha de tenir una extensió d’unes tres pàgines.
 4. L’extensió de les conclusions del treball seleccionat ha de ser entre deu i quinze pàgines.
 5. Els títols dels apartats del treball han d’anar en versaletes i numerats.
 6. Les notes s’han de posar numerades correlativament a peu de pàgina. Les referències bibliogràfiques de les notes han de seguir els criteris següents:
  - Els llibres s’han de citar: Nom sense abreujar Cognom (en versaletes), Títol del llibre: Subtítol (si és el cas), Lloc de publicació, Editorial, any.
  - Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar: Nom sense abreujar Cognom (en versaletes), «Títol de l’article», a Títol de la publicació periòdica (Lloc d’edició), número de l’exemplar (dia mes any), número de les pàgines en què apareix l’article.
 7. En el cas que hi hagi figures, fotografies, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i cal indicar, dins el text, el lloc on s’han d’incloure durant el procés de maquetació. Les fotografies, dibuixos i imatges s’han de lliurar en reproducció fotogràfica o en format digital JPG o TIF, i amb una resolució de 300 punts.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
12 de maig de 2015
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat