Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

Beca Jaume Codina Vilà
de recerca d’història local, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

L’Ajuntament del Prat convoca aquesta beca amb la finalitat de promoure la investigació sobre aspectes inèdits en el camp de les ciències socials i humanes relacionades de manera directa amb el Prat i el seu entorn.

La beca està dedicada al doctor Jaume Codina Vilà en reconeixement a la seva tasca com a historiador i divulgador de la ciutat del Prat i de la comarca del Baix Llobregat.

 

BASES CONVOCATÒRIA 2015

1. Característiques
La Beca Jaume Codina s'atorga al millor projecte d'estudi inèdit en el camp de les ciències socials, humanes i el patrimoni històric i cultural en relació directa amb el Prat de Llobregat i el seu entorn.

2. Dotació
L’import de la beca serà de 3.000 €. Els pagaments es faran efectius en tres lliuraments: el primer, de 1.000 € en el moment de la concessió de la beca; el segon, de 1.000 €, a la meitat del treball, prèvia presentació d’un resum de tres folis com a mínim on se n'expliqui el desenvolupament, i el tercer, de 1.000€ una vegada hagi finalitzat i el jurat n’hagi determinat la qualitat.

3. Candidats
Podran optar a aquesta beca investigadors i investigadores que, de manera individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Informació i d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1), acompanyats de la documentació següent:

  • currículum de la persona que concursa o de cadascun dels membres del grup concursant
  • Projecte d'estudi, en un mínim de cinc pàgines, que haurà de contenir: tema d’estudi; objectius del projecte i principals hipòtesis a desenvolupar; esquema desenvolupat del treball; fons documentals que es consultaran; fonts bibliogràfiques i hemeroteques i altres fonts que s'empraran; metodologia que se seguirà; pla de treball, degudament temporalitzat.
  • en el cas dels projectes col·lectius, cal indicar la persona responsable del grup.

 

La documentació s'haurà de presentar en suport paper i digital (format pdf). En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies hàbils. En cas contrari serà desestimada la sol·licitud. La nova documentació que s’aporti també s’haurà de presentar a l’Oficina d’Informació i d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

5. Terminis
Les sol·licituds es podran presentar fins el 30 de setembre de 2015.

6. Jurat
L’avaluació dels projectes l’efectuarà un jurat, el qual analitzarà i avaluarà els projectes, i seleccionarà aquell que, al seu criteri, sigui mereixedor de la beca.
El jurat podrà demanar informació complementària, i convocar les persones candidates per tal de comprovar-ne la idoneïtat per portar a terme el treball proposat. També podrà modificar el projecte per fer-lo més adequat i garantir- ne la viabilitat.
En la concessió de la beca, el jurat tindrà en compte els aspectes següents: a) l’originalitat del tema; b) que permeti conèixer noves fonts documentals o modificar la interpretació tradicional; c) la coherència i la viabilitat del projecte; d) l’acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar-lo (formació històrica, redacció, català, etc.)
El jurat valorarà la idoneïtat de les fonts en què es basarà la recerca i, en especial, l'ús de fonts inèdites.
La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels projectes d’investigació presentats no assoleix una qualitat suficient.
El jurat també podrà adjudicar la beca a dos projectes de recerca repartint entre ells la dotació econòmica.

7. Veredicte
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic abans del 30 de novembre. A partir d’aquest dia, i durant un mes, la resta de projectes es podran recollir a l’Arxiu Municipal del Prat, on restaran dipositats els que no siguin reclamats.
El veredicte es comunicarà a tots els candidats i candidates. La persona beneficiària de la beca haurà de manifestar per escrit que l’accepta.

8. Seguiment
Atorgada la beca, el jurat nomenarà un tutor per assessorar i supervisar el treball i informar-ne al jurat. El jurat podrà fer les consideracions necessàries al llarg de tot el procés i es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la beca, de conformitat amb la tutoria, quan s’apreciï que la persona becària incompleix greument qualsevol de les obligacions assumides.

 

9. Extinció
El dret de la beca s'extingirà si no s'executa el treball en els terminis convinguts o els informes de la seva realització no són prou satisfactoris. L'extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix , d'incompliment de les obligacions assumides per part de les persones o equips becats pot comportar el requeriment de devolució del pagaments que s'hagin efectuat.

10. Lliurament del treball
El termini per lliurar el treball de recerca és d’un any, que es comença a comptar des de l’endemà de la comunicació de la concessió de la beca, i se'n lliurarà una còpia completa en paper i una en suport digital.
A petició justificada de la persona, o l'equip, que hagi estat becada, el jurat podrà prorrogar la presentació del treball.

11. Propietat del treball
L'Ajuntament del Prat podrà reproduir, distribuir i comunicar el treball d'investigació de manera parcial o en la seva totalitat en qualsevol suport o mitjà, inclosa la seva posada del públic a disposició per mitjà de la xarxa Internet. Aquests drets els tindrà de forma exclusiva durant un període de dos anys a partir del moment en el que l’Ajuntament disposi de la versió definitiva del treball.
La persona autora del treball es compromet/en a adequar el treball original si cal i a supervisar-ne la publicació sense que l’Ajuntament hagi d’abonar cap altra quantitat per aquest concepte. Durant aquest període de dos anys la persona autora requerirà autorització de l’Ajuntament per a qualsevol difusió parcial o íntegra del treball. Transcorregut el període de dos anys la persona autora podrà disposar-ne lliurement. Per la seva banda l’Ajuntament podrà seguir-lo difonent en les modalitats indicades anteriorment. En qualsevol utilització del treball es farà constar de forma destacada el nom de la persona autora i la següent menció: “aquest treball obtingué la Beca Jaume Codina Vilà de recerca d’històrica local, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat”.

12. Acceptació de les bases
La presentació dels projectes d’investigació a la convocatòria de la beca pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
20 d'abril de 2015
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat