Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

 

IX Beca de Recerca de la Selva

BASES

1. Característiques de la beca
S’atorgarà una beca al millor projecte inèdit de recerca en els camps científics que inclou l’enunciat, preferentment història i geografia però també antropologia, sociologia, economia, dret, filologia, art, etc..., referit a l’àmbit territorial de la comarca històrica de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut una relació intensa, circumstància que s’ha de justificar en el treball convenientment.

2. Dotació de la beca
La dotació de la beca és de 4.000 euros bruts, que es faran efectius en tres parts: un 25 % en el moment de resoldre’s la concessió, un altre 25 % a la meitat del termini de realització del treball, quan s’hagi presentat i valorat la memòria preceptiva sobre l’estat de la investigació, i la resta (50 %), una vegada finalitzat el treball i després que el jurat hagi dictaminat la qualitat.

3. Candidats
Podran optar-hi els investigadors que, de forma individual o col·lectiva presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
4.1. Les sol·licituds es presentaran per escrit a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva, carrer de Francesc Camprodon, 79, Santa Coloma de Farners (17430) o per correu electrònic (aclaselva.cultura@gencat.cat), i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) El currículum del sol·licitant o sol·licitants.
b) Manifestació expressa de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries.
c) El projecte de la recerca. Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l’interès científic, la metodologia, les fonts i la bibliografia que s’utilitzaran. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu. En el cas de projectes col·lectius, caldrà indicar el nom d’un o una responsable o representant del grup.
4.2. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit el sol·licitant perquè l’esmeni o la completi, es concedirà un termini de deu dies hàbils, i s’advertirà que si no es compleix s’arxivarà d’ofici sense cap tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar també a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva.

 

 

5. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds es clourà el 27 de febrer de 2015.

6. El jurat i els criteris de valoració
6.1. El jurat de la beca estarà format per cinc membres: un membre de la junta directiva del Centre d’Estudis Selvatans, un altre designat pel president del Consell Comarcal de la Selva, dos professionals de la recerca científica designats per les entitats convocants i organitzadora, i el director de l’Arxiu Comarcal de la Selva, que també actuarà com a secretari.
6.2. El jurat analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca.
6.3. Es valoraran especialment els projectes que facin suggeriments sobre la difusió dels resultats per mitjans diferents al llibre (CD, DVD, pàgina web, exposició,...)
6.4. El jurat podrà demanar informació complementària i convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o modificació del projecte per fer-lo més operatiu. Si s’escau també podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast del projecte.
6.5. El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca, i és competent per a resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

7. Veredicte del jurat
7.1. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans del dia 14 de març de 2015.
7.2. Els projectes no guanyadors es podran recollir durant el període d’un mes a partir del dia d’emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran dipositats a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva.

8. Seguiment del treball
Un cop atorgada la beca, el jurat podrà nomenar un tutor per assessorar i supervisar el treball, així com per informar-ne l’entitat convocant. Sis mesos després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari presentarà una memòria de l’estat de la investigació, amb l’objectiu de valorar-ne el desenvolupament. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i, fins i tot, suspendre la investigació si ho considera oportú.

Text copiat del web del Consell Comarcal de la Selva

 

 

9. Extinció del dret de la beca
9.1 El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents: a) Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
b) Si la persona o col·lectiu becat incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
9.2. L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació del pagament pendent. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podrà exigir la devolució dels pagaments ja realitzats, sens perjudici que s’exigeixin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

10. Lliurament del treball
10.1. La realització del projecte podrà dur-se a terme fins el 28 de febrer de 2016. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, podrà prorrogar 60 dies naturals la data de lliurament.
10.2. La persona o col·lectiu beneficiari de la beca haurà de lliurar a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva dos exemplars del treball i un resum en paper (de 5 a 10 folis DIN A4), així com en suport informàtic (Word per a Windows o OpenOffice.org).

11. Edició
11.1. Les entitats convocant i organitzadora es reserven el dret de publicar el resum per compte propi o en una publicació de caràcter cultural, científica i/o qualsevol altre mitjà de difusió que consideri adient. Així mateix, es reserven el dret de la publicació íntegra de la recerca. Si en el termini de dos anys no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà disposar lliurement de la publicació del treball, fent constar, en cada edició la menció expressa de la beca concedida a la portadella i n’haurà de lliurar dos exemplars a l’Arxiu Comarcal de la Selva.
11.2. En cas que les entitats convocant i organitzadora publiquessin un primera edició del treball, se’n lliurarien cinquanta exemplars al becari en concepte de drets d’autor.

12. Incompatibilitats i acceptació de les bases
12.1. L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts, sempre que no superin el 100 % del valor de la beca.
12.2. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
19 de gener de 2015
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat