Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

Convocatòria del 2013: bases

 

 

1. Podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp. El jurat valorarà que es treballin temes d’educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l’estalvi d’aigua i d’energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.

2. Aquesta convocatòria del Premi de Natura queda establerta en 5 modalitats:

  Modalitat a: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació infantil. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
Modalitat b: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació primària. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
Modalitat c: treballs individuals o en petit grup presentats per alumnat d’educació secundària obligatòria.
Modalitat d: treballs presentats per alumnat de batxillerat o de cicles formatius.
Modalitat e: treballs presentats per persones de més de divuit anys.

 

 

3. Els treballs del Premi de Natura hauran d’estar redactats en català. Podran ser presentats en suport digital o bé en paper imprès. En el segon cas, cal que estiguin mecanografiats a doble espai per una sola cara i amb fulls DIN A4. Tindran una extensió màxima de 15 fulls per la modalitat a i b, de 50 per la modalitat c i d, i de 100 per la modalitat e. Els treballs en la modalitat c, d i e hauran d’anar signats per l’autor i acompanyats d’una fotocòpia del DNI, l’adreça actual i un telèfon de localització. En el cas de murals o auques, cada full haurà de tenir la grandària de 50x65 cm (cartolina). Tots els treballs fets en grup hauran d’anar acompanyats d’una memòria descriptiva on es detalli la metodologia emprada en la realització del treball (extensió màxima 2 fulls) .

4. Els treballs originals, i dues còpies en el cas de les modalitats c, d i e, s’enviaran a la secretaria de l’IEV, Antic Hospital de Sant Roc, carrer Jaume Huguet, 1, 43800 Valls, abans del 30 d’abril del 2014 en un sobre tancat on es farà constar 26è Premi de Natura i l’apartat i modalitat on es concursa.

5. El jurat estarà format per: M. Lluïsa Flavià Rosanes, professora d’educació primària; Conxita Massaguer Meléndez, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Valls; Francesc Cobler Martínez, professor d’educació secundària; Jaume Marlès Magre, representant de CESPA; Dèlia Batet Rius, Presidenta de la Comissió de Natura de l’IEV.
El jurat farà públic el veredicte durant el mes de maig.

 

 

6. La dotació d’aquesta convocatòria és de 2500€ que es repartiran de la següent forma:

  Modalitat a: 360 € .
Modalitat b: 360 € .
Modalitat c: 480 € .
Modalitat d: 550 € .
Modalitat e: 750 € .

Aquestes quantitats podrien ser modificades a criteris del Jurat.
Els premis estan sotmesos a les retencions legalment establertes.
L’import dels premis de les modalitats a i b, s’haurà de destinar en els alumnes que han fet els treballs.

7. Els treballs premiats de les modalitats d) i e) restaran en propietat de l’IEV, que es reserva el dret de publicar-los. Els treballs premiats de les modalitats a), b) i c) podran ser recollits el mateix dia de lliurament dels premis, o durant els dos mesos posteriors a partir de la data en què es doni el veredicte (els treballs no premiats disposen dels mateixos terminis) .

8. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i altres resolucions, no previstes, que el jurat determini.

 

 

 

Informació facilitada per l'Institut d'Estudis Vallencs.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
30 de gener de 2014
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat