Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
   
 

L'Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb l’objectiu de distingir obres d’investigadors en tots els ambits de la ciencia i de la cultura catalanes.
Si no s’indica una altra cosa en les condicions específiques de cada premi, aquests premis es regeixen per les condicions generals següents:

Els Premis Sant Jordi s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica.

Si es tracta d'obres, les obres que vulguin aspirar als premis han d’ésser inèdites, llevat d’aquells en les bases dels quals s’indiqui el contrari, executades abans d’aquesta convocatòria i redactades en català. Cada obra pot ésser presentada únicament a un dels premis. Les obres ja premiades per l'Institut o per altri en concursos anteriors així com les subvencionades per l’Institut, no es poden ésser considerades. Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han de presentar mecanografiades a un espai i mig i enquadernades.

Les obres aspirants a cada premi han d’ésser presentades mitjançant exemplar imprès únic i en suport digital, mitjançant CD, a la seu principal de l’Institut (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra, tant a l’exemplar imprès com al CD, i han d’anar acompanyades d’una declaració que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

 

Fa l’adjudicació del premi l’Institut d’Estudis Catalans a proposta d’una ponència formada per membres de l’Institut o per especialistes que l’Institut creurà convenient de designar.

El premi pot restar desert o no adjudicat. No poden ésser concedits premis ex aequo ni accèssits, llevat dels premis en les bases dels quals s’indiqui el contrari. La dotació del premi pot estar subjecta a la retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Si un premi resta desert o no és adjudicat, l’Institut pot, excepcionalment, destinar-ne l’import, totalment o parcial, a subvencionar un estudiós perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball d’un tema semblant a l’anunciat.

El pagament dels imports dels premis prescriu, en tot cas, el dia 24 de juliol de 2009.

L’obra premiada restarà propietat de l’autor o autora.

Si els autors ho desitgen, poden recollir els treballs no premiats dins el termini de dos mesos comptadors des de la data de lliurament del premi. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

 

 

Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia

 

Premi instituït l'any 2001 per l'Institut d'Estudis Catalans. Enguany es convoca per tercera vegada.

Ofert al millor treball d'investigació o d'assaig sobre geografia.

La ponència serà formada per tres membres proposats per la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La dotació del premi és de quatre mil dos-cents euros (4.200 e.)

 

Termini d’admissió de candidatures: 5 de desembre de 2008, a les 13 hores.
Lliurament dels premis: 22 d’abril de 2009.

 

Informació i fotografia recollida al web de l'IEC.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
21 de maig de 2008
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat