Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 
 

El Centre d'Estudis Molletans (CEM), mitjançant l'atorgament de la Beca de Recerca Vicenç Plantada, té com a objectiu estimular la producció de treballs que contribueixin al coneixement de la realitat actual i històrica de la ciutat de Mollet del Vallès i del seu entorn. Amb aquesta finalitat, cada dos anys s'atorgarà una subvenció en forma de beca a la persona o persones responsables del projecte d'investigació guanyador del concurs.

1. Requisits de participació
Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin i que amb aquesta finalitat presentin dins de termini el projecte d'investigació corresponent.
Els projectes de recerca es poden plantejar tant de manera individual com en grup o equip de treball. El destinatari final de la beca serà la persona o les persones responsables del projecte guanyador.

2. Característiques dels projectes d'investigació
a) Els projectes d'investigació, que poden versar sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.), han de tenir una relació directa amb Mollet del Vallès i el seu entorn. A títol d'exemple, poden estar relacionats amb la seva gent, la seva història, el seu medi natural, els seus recursos econòmics o la seva realitat col·lectiva.
b) Els projectes d'investigació, d'extensió i configuració lliures, hauran d'expressar clarament l'objecte de l'estudi, les principals hipòtesis a desenvolupar, els mètodes d'investigació previstos i el calendari de realització del treball.
c) En el projecte es podran utilitzar materials ja elaborats en recerques prèvies (per exemple, per a la tesi de doctorat o la de llicenciatura, o per a altres treballs d'origen no acadèmic), sempre que siguin inèdits. Caldrà, però, especificar-ne l'entitat respecte al conjunt del projecte que concorre al concurs, i s'entendrà que el seu contingut queda sotmès a aquestes bases.

 

3. Presentació dels projectes d'investigació
Els projectes d'investigació s'hauran de presentar per triplicat en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament (plaça Major, 1), fins al 24 d'abril de 2006.
Els projectes s'hauran d'acompanyar de les dades personals (nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica) i del currículum de la persona que concursi o de cadascun dels membres del grup concursant. En el cas de grups, a més, caldrà indicar el nom d'un representant del grup davant l'Ajuntament, sense perjudici de l'organització interna del treball que el propi grup adopti.

4. Criteris de valoració dels treballs
En la concessió de la beca per part del jurat, es tindran en compte els aspectes següents:

a) El tema triat i la seva originalitat.
b) La metodologia i el rigor emprats.
c) La qualitat lingüística i la seva presentació.

La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels projectes d'investigació presentats no assoleix una qualitat suficient. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

5. Import i finançament
L'import de la subvenció en forma de beca serà de 3.800 €.

6. Concessió de la beca
El veredicte del jurat es farà públic el dia 25 de maig de 2006, a les 19 h, al Centre Cultural La Marineta.
A l'acte públic de concessió de la beca es convocarà de forma fefaent totes les persones que hi optin.

7. Pagament de la beca
La beca es pagarà de manera fraccionada. Primer s'entregarà la meitat del seu import, en l'acte públic de concessió de la beca. Posteriorment, quan el treball de recerca acabat es lliuri a l'Ajuntament, s'entregarà l'altra meitat de l'import.br> La persona beneficiària de la beca haurà de manifestar per escrit que l'accepta.

8. Seguiment del treball de recerca
Atorgada la beca, el Consell Directiu del CEM haurà de nomenar un tutor, de conformitat amb l'autor o autors dels projecte d'investigació. La finalitat d'aquest tutor és supervisar l'evolució del treball de recerca. Cada sis mesos, el beneficiari de la beca o el responsable del grup o equip d'estudi, si és el cas, ha de presentar al CEM un informe sobre l'estat de la recerca, amb el vistiplau del tutor.
L'Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la beca, de conformitat amb el CEM i amb el tutor, quan s'apreciï que el becari incompleix greument el compromís contret.

 

9. Obligacions de les persones que es presentin al concurs
a) La presentació dels projectes d'investigació a la convocatòria de la beca pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
b) En el cas del projecte d'investigació guanyador, la persona o persones responsables tenen dos anys per lliurar a l'Ajuntament el treball de recerca acabat. El termini de dos anys es comença a comptar des de l'endemà del dia en què se celebri l'acte públic de concessió de la beca. El treball s'haurà de redactar en català, amb una extensió de 75 a 500 pàgines DIN A4 i es lliurarà una còpia completa en paper i una en suport digital (disquet o CD Rom).
c) L'autor o autors de l'estudi que hagi obtingut la beca cediran al CEM el dret de publicar-lo. A la vegada, es comprometen a adequar el treball original, si convingués, i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si el treball no s'hagués publicat dos anys després de la seva presentació a l'Ajuntament, o el procés de publicació no hagués començat, l'autor o autors podran disposar lliurement del treball i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que prèviament ho comuniquin al CEM i que facin constar que el treball obtingué la Beca de Recerca Vicenç Plantada de Mollet del Vallès.
d) Les persones que es presentin al premi han de garantir l'exactitud de les dades i el compliment dels requisits que s'assenyalen en aquestes bases. En el cas de la persona o persones guanyadores, la falsedat de les dades o l'incompliment dels requisits donarà lloc a la revocació de la beca i a la devolució de l'import percebut.

10. Drets de les persones que es presentin al concurs
L'autor o els autors dels treballs en mantindran els drets de propietat.

11. Interpretació de les bases
Correspon a l'Ajuntament de Mollet del Vallès la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d'aquestes bases.

Mollet del Vallès, novembre de 2005

 

Text i imatges recollits
en el lloc de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
2 de febrer de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat