Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   
   

L'editorial EMA Publicacions convoca el Premi d'Investigació Local El fil de la memòria, que es regirà per les bases següents:

Temàtica
1. Obert a projectes originals i inèdits de recerca sobre Ripollet, realitzats en llengua catalana, i que poden referir-se a història, economia, política, sociologia, geografia, biografia i folklore.

Presentació
2. La sol·licitud i el projecte s'han de presentar en paper o CD, juntament amb un currículum de l'autor/a o dels membres de l'equip d'investigació. Cal presentar-ho tot per triplicat, dins d'un sobre tancat, dirigit a EMA Publicacions (carrer de la Palma, 4. 08291 Ripollet), bé en mà o bé per correu certificat, abans del 20 de maig de 2005.
3. En el projecte ha de constar: una explicació detallada del tema del treball que es pensa desenvolupar, una explicació dels motius que indueixen a realitzar el treball, època o període en que es data la investigació, previsió de l'extensió del treball i tota aquella informació que faciliti la valoració del projecte. Així mateix, també es valorarà la presentació d'un resum extens de l'obra que, en cap cas, ha de superar les 25 pàgines.

Premi
4. El premí té una dotació econòmica de 3.000 euros, a compte dels drets d'autor per la publicació de l'obra i amb la deducció de les retencions establertes en la Llei de Reglament de les Persones Físiques, per finançar la realització del projecte presentat. La forma de pagament serà del 50% en el moment de l'adjudicació i la resta en el moment de lliurament del treball per a la seva publicació.


Informació recollida del díptic anunciador.

 

5. El premi comptarà, així mateix, amb la publicació del treball d'investigació realitzat en la col·lecció d'història local El fil de la memòria, que edita EMA Publicacions des de 1996.
6. El premi pot quedar desert.

Jurat
7. El Jurat serà designat per EMA Publicacions i estarà format per persones vinculades al món de l'estudi de la història de Ripollet i de la historiografia local. Per a l'avaluació es tindran en compte els criteris següents:
- La temàtica del projecte.
- L'interès del treball per aprofundir en el coneixement de Ripollet.
- Les possibles repercussions socials del resultat de la investigació.
8. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

Veredicte i lliurament del premi
9. L'acte de proclamació del veredicte i del lliurament del Premi El fil de la memòria tindrà lloc al mes de juny de 2005. La data s'anunciarà degudament.

Lliurament i publicació del treball d'investigació
10. El treball, llest per a la seva publicació, caldrà lliurar-lo abans del 13 de gener de 2006, en suport informàtic per tal de facilitar les tasques d'edició. L'espai màxim és de 150 DIN A-4, en helvètica normal cos 10, en interlineat d'1,5 línies.
11. L'acceptació del premi haurà de constar en el contracte d'edició que se signarà entre ambdues parts i que regularà les condicions de publicació del treball i els drets i obligacions de l'autor i de l'editorial, Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el pla de treball proposat, caldrà que EMA Publicacions en doni prèviament la conformitat.

 

12. Si el treball presentat no s'ajusta als termes convinguts, EMA Publicacions podrà decidir-ne la no publicació. L'editorial es compromet a publicar el treball en un termini màxim de sis mesos, íntegrament o de forma compendiada. Passat aquest termini sense que s'hagi fet efectiva la publicació, el treball retornarà als autors, els quals hauran de fer constar la referència del premi si el publiquessin pel seu compte.
13. La propietat intel·lectual, tant dels treballs com dels resultats assolits, pertany als autors o autores. Sense perjudici d'aquesta propietat intel·lectual de l'autor o autora, els drets de publicació del treball guardonat correspondran a EMA Publicacions, sense límits geogràfics ni lingüístics, per un període de 15 anys, a comptar des de la data en que els autors posin a disposició de l'editorial l'obra en condicions de ser reproduïda. Aquest termini serà automàticament renovable, en pròrrogues anuals successives, si cap de les parts no comunica a l'altra la intenció de posar fi al contracte.
14. Si l'autor renuncia al premi caldrà que ho faci constar per escrit en un document on s'especifiquin les raons de la impossibilitat de realitzar el treball encarregat.
15. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pels organitzadors.
16. Per a qualsevol dubte o qüestió sobre les bases del premi, pot demanar-se informació al telèfon 93 580 38 00 o a l'adreça electrònica ema@ripollet.com.

Ripollet, febrer de 2005

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
15 de març de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat